Ładowanie...

Slovensky

Celé územie je rozdelené podľa funkcií. Začínajúc od južnej prednej strany – pozdĺž parkovísk sa striedajú skupiny stánkov a obchodné pavilóny obklopujúce tržnicu, ktoré súčasne tvoria uzavreté priečelie a oddeľujú priestor od cesty. Ich súčasťou sú zdôraznené vstupné ozdobné brány, cez ktoré sa vchádza na tržnicu a pri ktorých sa predpokladá umiestnenie mapy tržnice a informácií nevyhnutných pre orientáciu peších návštevníkov. Tieto objekty, tvoriace fasádu tržnice, postupne diferencujú škálu celého komplexu.
Od východnej fasády ďalej plánujeme pavilóny obchodu a služieb spolu s gastronomickými službami, ku ktorým patria kaviarne s terasami, ktoré budú slúžiť aj pre potreby rekreačného územia rozprestierajúceho sa pozdĺž násypu rieky Dunajec, ktoré môže byť v budúcnosti obhospodarované a prepojené s celým projektom.
V komplexe sa nachádza viac objektov v podobe prestrešeného obchodno-výstavného námestia slúžiaceho pre potreby organizovania najrôznejších veľtrhov a výstav. Stredom tržnice v smere východ – západ vedie dopravná os. Po jej severnej strane budú umiestnené ďalšie skupiny stánkov, v severovýchodnom rohu pribudne „zvierací trh” s vlastným parkoviskom prispôsobeným pre vozidlá so zázemím.   
Na hlavných kompozičných osiach tržnice, sever – juh a východ – západ, sú umiestnené neveľké námestíčka plánované ako tématické námestia: námestie kováčov, textilné námestie, námestie umelcov.

Co u nas nowego
30 do 0 dla hipermarketów
Swoi zapłacą 2 złote, obcy - 6 groszy - tak wyglądać będzie sprawiedliwość po nowotarsku, jeśli burmistrz przeforsuje swój projekt podniesienia miejskiej opłaty targowej na naszym jarmarku.
Nie - dla podwyżki miejskiej opłaty targowej
Złość, oburzenie - to najdelikatniejsze słowa, którymi określić można dzisiejsze nastroje naszych kupców, którzy dokładnie zapoznali się już z propozycją burmistrza Grzegorza Watychy, dotyczącą zmian stawek miejskiej opłaty targowej.
Dyskusje czwartkowe
Mianem średniego określali dzisiejszy jarmark pytani przez „Gazetę Targową” nasi kupcy. Jak zwykle znacznie więcej obiecują sobie po sobocie i mają nadzieję, że pogoda wytrzyma.
DOJAZD DO TARGOWICY
^